Plenáris előadók

Plenáris előadók

A konferencia plenáris előadói: Mary Bucholtz (UC Santa Barbara), Heltai János Imre (Károli Gáspár Református Egyetem), Joan Pujolar (Universitat Oberta de Catalunya).

Mary Bucholtz (UCSB)

Mary Bucholtz is Professor of Linguistics and Director of the Center for California Languages and Cultures at the University of California, Santa Barbara, where she is also affiliated with the Departments of Anthropology, Education, Feminist Studies, and Spanish and Portuguese, and the Programs in Comparative Literature and Latin American and Iberian Studies. She is a specialist in sociocultural linguistics, with a focus on language, race, gender, and youth in California; institutional language and power; and social justice in and through linguistics. She is also a member of the Mexican Indigenous Languages Promotion and Advocacy research collective, a collaboration between UC Santa Barbara linguists and Mixtec, Zapotec, and P’urhépecha community members in diaspora in California. In collaboration with Anne H. Charity Hudley and Christine Mallinson, her recent work includes the two-volume edited collections Inclusion in Linguistics and Decolonizing Linguistics (Oxford University Press, forthcoming), Talking College: Making Space for Black Language Practices in Higher Education (Teachers College Press, 2022), and “Toward Racial Justice in Linguistics: Interdisciplinary Insights into Theorizing Race in the Discipline and Diversifying the Profession” (Language, 2020). Her work is motivated by a desire to expose and challenge injustice in the academy and society and to recenter linguistics around community and belonging.

Mary Bucholtz a nyelvtudományoka professzora és a Kaliforniai Nyelvek és Kultúrák Központjának igazgatója a Kaliforniai Egyetemen (UC Santa Barbara), ahol az Antropológiai, a Pedagógiai, a Feminista Tanulmányok, a Spanyol és Portugál Tanszékek, valamint az Összehasonlító Irodalomtudományi és a Latin-amerikai és Ibériai Tanulmányok Programok munkatársa. A szociokulturális nyelvészet szakértője, kutatásai fókuszában a nyelv, a rassz, a nem és az ifjúság áll Kaliforniában, az intézményi nyelv és hatalom, valamint a nyelvészetben és a nyelvészet által jelen lévő társadalmi igazságosság. Tagja a Mexikói Őshonos Nyelvek Előmozdítása és Támogatása nevet viselő kutatói kollektívának, amely a UC Santa Barbara nyelvészei, valamint a kaliforniai diaszpórában élő mixték, zapoték és p'urhépecha közösségek tagjai közötti együttműködés. Anne H. Charity Hudley-val és Christine Mallinsonnal együttműködve a közelmúltban megjelent munkái közé tartozik az Inclusion in Linguistics és a Decolonizing Linguistics című kétkötetes szerkesztett tanulmánygyűjtemény (Oxford University Press, megjelenés előtt), a Talking College: Making Space for Black Language Practices in Higher Education (Teachers College Press, 2022.), valamint a “Toward Racial Justice in Linguistics: Interdisciplinary Insights into Theorizing Race in the Discipline and Diversifying the Profession” című tanulmány (Language, 2020.). Munkáját az a vágy motiválja, hogy feltárja és megkérdőjelezze a tudományosságban és a társadalomban fellépő igazságtalanságot, valamint hogy a közösség és a hovatartozás kerüljön a nyelvészet középpontjába.

 

Heltai János Imre (KRE)

Heltai János Imre egyetemi docens a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének munkatársa és a Transzlingváló Kutatócsoport vezetője. Alapító tagja a Nyelvészeti Etnográfiai Kutatóhálózatnak és az Alkalmazott Nyelvészek Nemzetközi Egyesületének (AILA) Részvételi Nyelvészeti Kutatási Hálózatának. Kutatásai elsősorban moldvai csángók és magyarországi romák nyelvi gyakorlataival és ideológiáival foglalkoznak. Érdeklődése fókuszában a transzlingválás és a nyelvi részvétel lehetőségei állnak. Az elmúlt években szociolingvistákkal, pedagógusokkal és más roma és nem roma állampolgárokkal együttműködve olyan részvételi  kutatásokat folytat, melyek a mindennapi, nem sztenderdizált romani beszédmódok iskolai és iskolán kívüli szerepének erősítését célozzák. Az elmúlt időszakban egyaránt publikált a transzlingválás elméleti és gyakorlati kérdéseivel kapcsolatban (Translanguaging as a Rhizomatic Multiplicity. International Journal of Multilingualism, 2021; Transzlingválás: Elmélet és Gyakorlat. Budapest, Gondolat. Hamarosan megjelenik az a sokszerzős kötet, amely a transzlingválás lehetőségeit a romani vonatkozásában vizsgálja, és amely bemutatja azokat a lehetőségeket, amelyek mentén a romani nyelvnek helyet lehet találni az iskolában (Heltai János Imre – Tarsoly Eszter eds. 2023, forthcoming. Translanguaging for Equal Opportunities: Speaking Romani at School. De Gruyter.) 

János Imre Heltai is Associate Professor at the Department of Hungarian Linguistics of the Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary and Head of the Translanguaging Research Group. He is a founding member of the Linguistic Ethnographic Research Network (NYET) and the AILA (International Association of Applied Linguists) Research Network for Participatory Linguistics. His research focuses on the linguistic practices and ideologies of Moldavian Csángós and bilingual Roma in Hungary. His research interests center around translanguaging and linguistic citizenship. In recent years, he has worked together with teachers and other Roma and non-Roma citizens in the context of a participatory research aimed at strengthening the linguistic citizenship of bilingual Roma in Hungary. He has recently published on both the theoretical and practical aspects of translanguaging (Translanguaging as a Rhizomatic Multiplicity. International Journal of Multilingualism, 2021; Transzlingválás. Elmélet és Gyakorlat. Budapest, Gondolat, 2020. A  forthcoming volume will focus on the possibilities of translanguaging in a Romani context and the ways in which Romani can find its place in schools (János Imre Heltai - Eszter Tarsoly eds. 2023, forthcoming. Translanguaging for Equal Opportunities: Speaking Romani at School. De Gruyter.)

 

Joan Pujolar (UOC)

Joan Pujolar (Olot, 1964) has a degree in Anglo-German Philology (1987) and Catalan Philology (Universitat Autònoma de Barcelona, 1988), an MA (1991) and a PhD (1995, University of Lancaster). He is a full professor of Sociolinguistics and the current director of the doctoral programme in Humanities and Communication at the Universitat Oberta de Catalunya. He is the director of the research group on Language, Culture and Identity in the Global World. He has been president of the Catalan Sociolinguistic Society (2013-2019) and vice-president of the COST Network on "New Speakers in a Multilingual Europe" (2013-2017). His research focuses on how the use of language is mobilized in the construction of identities, and its implications for accessing symbolic and economic resources. He has carried out research on the use of Catalan in young people, immigrants and the economic sector, especially in the context of tourism and heritage, and in the framework of multilingualism and gender. He is currently co-directing a research-action project aimed at overcoming linguistic inequalities.

Joan Pujolar (Olot, 1964) angol–német szakos bölcsészként (1987), valamint katalán szakos bölcsészként (Barcelonai Autonóm Egyetem, 1988) szerzett alapszakos diplomát, majd mesterszakos diplomát (1991), végül PhD-fokozatot (1995, Lancaster Egyetem). A szociolingvisztika professzora, jelenleg a Katalóniai Nyitott Egyetem bölcsészettudományi és kommunikációs doktori programjának vezetője. A Nyelv, kultúra és identitás a globális világban nevű kutatócsoport vezetője. A Katalán Szociolingvisztikai Társaság korábbi elnöke (2013–2019) és az Új beszélők egy többnyelvű Európában COST-hálózat alelnöke (2013-2017). Kutatásainak középpontjában az áll, hogy a nyelv hogyan mobilizálódik az identitások konstruálásában, és ennek milyen következményei vannak a szimbolikus és gazdasági erőforrásokhoz való hozzáférésre. Ehhez kapcsolódva végzett kutatásokat a katalán nyelv használatáról fiatalok és bevándorlók körében, a gazdasági szektorban, különösen a turizmus és az örökség kontextusában, valamint a többnyelvűség és a nemek viszonyrendszerében. Jelenleg egy olyan akciókutatási projekt társtémavezetője, amelynek célja a nyelvi egyenlőtlenségek leküzdése.